EAC_LogoThe aim of a Comenius School Partnership is to approach to the European reality by means of common activities among students and teachers that will be carried out simultaneously in different schools in Europe.
The associated schools work on a common project in order to exchange experiences and improve students’ and teachers’ competences not only on the issue that the project is focused but also social work, relations, planning or participation activity projects and improvement in ICT skills.
Participating in a Comenius Project offers the students and teachers the opportunity to improve their knowledge and use of foreign languages and increase their motivation to learn.

L’objectiu dels projectes Comenius multilaterals és aproximar als participants a la realitat europea amb la promoció d’activitats comunes que realitzin alumnes i professors simultàniament en diferents escoles d’Europa.
Les escoles associades treballen en un projecte comú amb la finalitat d’intercanviar experiències i millorar les competències no tan sols en el tema en què se centra el projecte sinó també en termes de treball en equip, relacions socials, planificació i activitats de participació en projectes i utilització de tecnologies de la informació i la comunicació i de l’aprenentatge i el coneixement (TIC- TAC).
Participar en un projecte Comenius ofereix als alumnes i als professors l’oportunitat de practicar idiomes i augmentar la seva motivació per a l’aprenentatge de llengües estrangeres.

“The worlds of sport & science. Two precious components in education of young European citizens”. Anys 2013-2015

“Preparing For The 21st Century: Challenges Facing A Changing Society” Years 2010-2012

“Let’s get to know each other through photography” Years 2008-2010

“European Citizenship” Years 2003-2006